II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27. maddesi çerçevesinde hazırlanan Özel Durumlar Rehberinin 5.2 ve 5.3 no’lu bölümlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu Rehberin anılan değişikliğin işlendiği güncel hali Kurulu’un www.spk.gov.tr adresinde yer almaktadır.

5.2. Yönetim Kadrolarındaki Değişiklikler

Belirli durumlarda, ihraççının yönetim kadrolarındaki değişiklikler, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirebilir. Yönetim kuruluna üye seçimi, bu üyelerin istifası veya azli, murahhas üye atanması, önemli pozisyonlarda bulunan personelin işten çıkarılması gibi durumlar sermaye piyasası aracının değeri ve fiyatı üzerinde etki doğurabilir.

Ayrıca önemine göre, ihraççının finans, üretim, pazarlama gibi bölüm başkanlarının istifası da açıklanması gereken bir özel durum olarak değerlendirilebilir. Faaliyetleri belirli kişilerin bilgi birikimine ve yeteneğine dayanan ihraççılarda, araştırma geliştirme bölümü, üretim bölümü gibi birimlerde meydana gelen personel değişiklikleri de bu kapsamda değerlendirilir.

Diğer taraftan, yalnızca bu kadrolarda ortaya çıkan değişiklikler değil, personelin ve yöneticilerin görevleri ile ilgili olarak karşılaşılan ve ihraççıyı etkileyen dava ve yaptırımlar da bu bildirim yükümlülüğünün kapsamındadır.

Bunların yanı sıra ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

1) İhraççının yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdürleri, genel müdür ve yardımcıları, mevzuat çerçevesinde oluşturulan komitelerin üyeleri ile ihraççıda önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişilerin atanması, ayrılması veya herhangi bir nedenle değişmesi,

2) İhraççının yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca ibra edilmemesi veya genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması, genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine dava açılması, bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi,

3) İhraççının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları veya ihraççıda önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler hakkında sahtecilik, emniyeti suistimal, hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan ya da Sermaye Piyasası Kanunu’nun 115. maddesi kapsamında dava açılması, bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi,

4) TTK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılması, bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi, durumları özel durum açıklaması yükümlülüğü kapsamında değerlendirilebilir.