Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Dernek faaliyetlerinde etkinliği artırmak ve kurumsal yönetim ilkelerinin tanınması konusunda liderliği üstlenen kuruluşlar ile iş birliği alanlarını genişletmek amacıyla 2007 yılında tüzel üye kabulüne başlanmıştır. TKYD’nin tüzel üyeleri ile iş birliklerinde temel alınan prensipler aşağıda sıralanmaktadır;
 • tüzel üye Dernek’te beş mensubu ile temsil edilir, üyeler Dernek Asil Üyeleri listesinde yer alır ve aynı üyelik koşulları aranır. İş değişikliği ve benzeri durumlarda tüzel üye yeni temsilci atama hakkına sahiptir, üye kabulü Dernek Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda gerçekleşir. tüzel üye Genel Kurul’da belirlediği mensubuyla tek oy hakkına sahiptir.
 • Dernek tarafından düzenlenen yarım günlük eğitimlere yılda bir kez ücretsiz olarak katılım imkânı sağlanır.
 • Dernek tarafından ücretli olarak düzenlenen tüm çalışmalarda ve ilan ücretlerinde tüzel üye %30 indirim hakkına sahiptir.
 • Dernek üyelerine özel düzenlenen üye toplantıları, gündem toplantıları ile network imkânı sağlanması.
 • tüzel üyelerin logoları Dernek internet sitesi ana sayfasında, internet adreslerine yönlendirme ile birlikte yer alır.
 • Dernek tarafından ücretsiz olarak düzenlenen çalışmalarda tüzelüyeler 20 kişi ile katılabilir, bu kontenjan dahilinde kurum dışından davette bulunabilir.
 • Dernek misyon ve vizyonuna uygun konularda tüzel üye ile ana sponsorluk bazında araştırma, yayın, rapor hazırlanarak dağıtımı yapılabilir. Basılı yayınlarda logo kullanımı Dernek Kural ve Prensipler yayınının 5. bölüm 12. kısmında yer almaktadır. tüzel üye mensupları Dernek tarafından oluşturulan çalışma gruplarında üye sayısının %10’unu geçmeyecek oranda temsil edilebilir.
 • Dernek kurumsal yönetim ve ilgili konularda uluslararası trendleri, ulusal düzenlemeleri takip ederek bilgilendirmelerde bulunur, önem arz eden konularda ortak toplantılar düzenleyerek tüzel üye çalışanlarının bilgilenmelerini sağlar.
 • Dernek yakın iş birliği içinde bulunduğu diğer iş dünyası örgütleri ile tüzel üye kuruluşların iletişim de bulunması, uzmanlık alanlarından faydalanması ve düzenledikleri etkinlikler konusunda bilgilendirme sağlama konularında destek sağlar.
 • 2024 yılı için yeni tüzel üyelik giriş aidatı 50.000.-TL; yıllık aidat 50.000.-TL olmak üzere toplam 100.000.-TL’dir. İzleyen yıllarda sadece yıllık aidat tutarı ödenmektedir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine sahip kurumlara giriş aidatında %50 indirim sağlanmakta; aynı grup şirketlerinden yeni bir şirketin tüzel üye olması durumunda, yeni tüzel üye olan grup şirketinden giriş aidatı alınmamaktadır.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tüzüğünde yer alan kurumsal üyelik koşulları aşağıda yer almaktadır;
 • Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,
 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dahilinde bulunmamak
 • Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
Tüzel üye kabul prosedürü: TKYD Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir. Başvurunun kabulü durumunda beş tüzel üye temsilcisi tarafından doldurulan “Üyelik başvuru” formu, tüzel üyenin derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, temsilcinin İkametgâh, Nüfus Suretleri ve 4 Adet Fotoğrafları ile Dernek Başkanı’na sunulur. Üye aidatları Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin aşağıda yer alan banka hesaplarından herhangi birine yapılabilir. Dernekler Kanunu’nda yapılan düzenleme ile banka dekontu alındı belgesi olarak kullanılabilmektedir. Tüzel Üyelik Başvuru Formu KVKK Aydınlatma Metni