Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Etik İlke ve Kurallar

   •  Eşitlik 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne üyelik için başvurma niteliklerini taşıyan üye adayına erişmek ve bilgilendirmek için eşit çaba harcanır. Başvuru süreçlerinde her üye adayına eşitlik ilkelerine uygun davranılır. TKYD üyeliğine kabul edilen herkes eşittir, eşit koşullarda üyelik hizmeti alır.

Sorumluluklar:

TKYD Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları aşağıda belirlenmiş olan etik ilke ve kurallar dâhilinde hareket eder.

   •  Hizmet Bilinci

TKYD Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, güvenilirliği ve hesap verebilirliği esas alır.

TKYD çalışanları kendilerine yazılı ve sözlü olarak verilen görevleri eksiksiz olarak, karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde yapar, görevi ile ilgili yasa ve mevzuat hükümleri ile, TKYD’nin iç düzenlemelerini bilir, görevini bu çerçevede dikkat, özen ve bağlılıkla; zamanında, doğru, en iyi şekilde yerine getirir.

   •  Paydaşlar

TKYD Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; sorumlu bulunduğu paydaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, memnuniyeti artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler.

   •  Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Standartlara Uyma

TKYD’nin yönetici ve çalışanları; Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hizmet standartlarına ve süreçlere uygun şekilde yürütürler. Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

TKYD çalışanları; çalışmaları sırasında öğrendiği kişisel ve kurumsal bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz, TKYD’ye zarar verecek her türlü davranıştan kaçınır.

   •  Amaç ve Misyona Bağlılık

TKYD Yönetim Kurulu, Çalışanları ve Üyeleri, Cemiyet’in derneğin amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve TKYD’nin hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. Görevlerin ifası sırasında TKYD’nin genel amaç ve ilkelerini, hedef ve politikalarını, saygınlığını, çıkarlarını korurlar.

   •  Dürüstlük ve Tarafsızlık

TKYD Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz.

   •  Saygınlık ve Güven

TKYD Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları kamunun ve paydaşların, TKYD’ye duyduğu güvene layık olduğunu davranışlarıyla gösterir.  Kamunun ve paydaşların güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan, adalet ilkesine zarar veren ve TKYD’nin saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunmaktan kaçınır. 

TKYD çalışanları; her yerde ve her zaman TKYD’nin toplumdaki itibarına uygun davranır.

   •  Yetkili Makamlara Bildirim

TKYD Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları kendisinden etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmasının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda ya da gördüğünde durumu amirlerine ve gerektiğinde yönetim kuruluna bildirir.

   •  Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çıkar çatışması; yönetim kurulu, yöneticiler, diğer çalışanlar ve üyelerin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

Herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendini uzak tutar. Bu kapsamda olmak üzere; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Dernek çalışanlarının kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar olan kan ve ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları ile evlatlıklarına, ayrıca tüm bu kişilerin sermayesinde çoğunluk sahibi oldukları ve / veya yönetimine katıldıkları ya da danışmanlık yaptıkları şirketler ve kurumlara Dernek taşınmazlarının satışı yapılamaz.

Bu kişilerin Dernek taşınmazlarını satın alma teklifleri geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği gibi, Dernek taşınmazlarının açık artırmalarına da kabul edilmezler. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve Dernek çalışanları ile bu kişilerin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının sermayesini ve yönetimini kontrol ettiği şirketlerden herhangi bir şekilde satın alma yapılmaz.

   •  Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

Dernek üyeleri, gönüllü veya profesyonel çalışanlar; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

Dernek çalışanları, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.

   •  Menfaat Sağlama Yasağı

Kişinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. 

TKYD Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, yukarıda belirtilen kapsamda hediye almaması, çıkar beklentisiyle hediye vermemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlamaması temel ilkedir.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

a) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

b) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

c) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

d) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

   •  Dernek Kaynaklarının Kullanımı

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Çalışanlar ve Dernek Üyeleri, Derneğe ait bina ve taşıtlar ile diğer kaynaklarını amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

   •  Savurganlıktan Kaçınma

TKYD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanları, Derneğe ait kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır. Mesai süresini, kaynaklarını, iş gücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

   •  Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan

TKYD Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak Derneği bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.

   •  Bilgi Verme, Saydamlık Ve Katılımcılık

TKYD Yönetim Kurulu, üyeleri ve kamuoyunun bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. İlgili kanunların izin verdiği çerçevede, Derneğin faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar. Dernek hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder.

   •  Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler, Dernek hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. Derneğin amaç ve politikalarına ve menfaatlerine uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Çalışanların hukuka aykırı ya da usulsüz işlemler yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, çalışanların karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla çalışanlara örnek olmayı kapsar.

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

İş bu Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliği Yönetim Kurulunun 03/11/2015 tarih ve 20 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.