Sermaye Piyasası Kurulu 4 Mart 2016 tarihinde yayınladığı SPK Bülteni ile İ-SPK.13.1, İ-SPK.15.1 ve İ-SPK.104.3 İlke Kararlarını duyurmuştur. 

  1. ihraççıların kendi pay sahipliği bilgilerine
  2. genel kurul toplantılarına katılanların onayı çerçevesinde bilgilerinin kamuya açıklanabilmesi
  3. içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilere izafe edilen sorumlulukların ve bunlar hakkındaki hükmün ilgili tüzel kişilikler için de geçerli olduğu hususu 

konularındaki İlke Kararlarının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. İlgili SPK Bültenini buradan inceleyebilirsiniz.  

 

1. Kurul’un İ-SPK.13.1 (04.03.2016 tarih ve 8/253 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Genel kurullara ilişkin pay sahipleri listesinin hazırlanması ve bu listenin ihraççı erişimine sunulmasına ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) “Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi” ile belirlenen esaslar ile MKK’nın 690 sayılı Genel Mektubunun ekinde yer alan Yönerge hükümleri saklı kalmak üzere, II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 35. maddesi kapsamında pay sahipliğine ilişkin bilgilerin ihraççılara iletilebilmesine ilişkin olarak, payları Borsada işlem gören halka açık şirketlerin, ortaklarına yönelik promosyon ve benzeri fayda sağlayıcı uygulamaları kolaylaştırmak amacıyla ihraççıların kendi pay sahipliği bilgilerine,

konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınması kaydıyla, her bir hesap döneminde azami iki defa ulaşabilmelerine karar verilmiştir.

 

2. Kurul’un İ-SPK.15.1 (04.03.2016 tarih ve 8/253 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını temin etmek amacıyla payları Borsada işlem gören şirketlerin yaptıkları genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetvelinde ortakların ad/soyad veya ticaret unvanı dışındaki bilgilerinin, ancak ilgili ortağın onayının alınması şartıyla kamuya açıklanabilmesine karar verilmiştir.

 

3. Kurul’un İ-SPK.104.3 (04.03.2016 tarih ve 8/262 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurulumuzun VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinin “içsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler” ifadesinin hem gerçek hem de

bu gerçek kişilerle ilişkili tüzel kişileri kapsadığı, bu çerçevede anılan Tebliğin maddesinde belirtilmiş içsel bilgi veya sürekli bilgilere

sahip olan kişilere izafe edilen sorumlulukların ve bunlar hakkındaki hükmün ilgili tüzel kişilikler için de geçerli olduğu hususunun

Kurul Bülteni aracılığıyla duyurulmasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.