İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliğinde düzenlenen Kurumsal Yönetim seminer derslerine Sn. Yrd. Doç. Dr. Selda Eke’nin Kurumsal Yönetim dersini alan lisans ve yüksek lisans sınıfı öğrencileriyle birlikte çok sayıda dinleyici katıldı.

Genel katılıma açık olarak düzenlenmiş seminer derslerinin ilk 4 konusu TKYD üyelerinin desteği ile tamamlanırken, seminer derslerinin beşinci ve son konusu ise JCR Eurasia Rating kuruluşunun desteği ile düzenlendi.

Sayın Av. Sinan Naipoğlu’nun 27 Ekim 2014’de “Kurumsal Yönetime Genel Bakış” adı altında yaptığı sunum İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde düzenlendi. Sn. Naipoğlu, şirket türlerinden bahsederek, sınırlı sorumluluk esasına dayalı anonim şirketler için, kurumsal yönetim kavramının önemine değindi. Kurumsal yönetim anlayışının ve sorunlarının anonim şirketlerde halka açık oranıyla bağlantılı olarak, dağılmış ve konsantre ortaklık yapısına sahip şirketler bakımından değişkenlik gösterdiğini örneklerle açıkladı.

Sayın Dr. Murat Doğu’nun 24 Kasım 2014’de “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi” adı altında yaptığı sunum İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde düzenlendi. Sn. Doğu, Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış Kurumsal yönetim İlkelerinde risk yönetimi, iç kontrol, bağımsız denetim ve iç denetim konularını karşılaştırmalı olarak inceleyip, Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları konusunda bilgi verdi.

Sayın Av. Ümit Yayla’nın 1 Aralık 2014’de “Yönetim Kurulu Oluşturmak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda Yönetim Kurulu Sorumlulukları” adı altında yaptığı sunum İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesinde düzenlendi. Sn. Yayla, sunumunda yönetim kurulunun oluşumu ve sorumlulukları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ve sorumlulukları yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin oluşumu ve görevleri konularında bilgi verdi.

Sayın Dr. Erkin Erimez’in 15 Aralık 2014’de “Kurumsal Yönetim ve Raporlama, Entegre Raporlama” adı altında yaptığı sunum İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesinde düzenlendi. Sn. Erimez, sürdürülebilirlik tanımından hareketle, şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarının kapsamına çeşitli örnekler üzerinden değindi. Kurumsal yönetimde iyi yönetişimin yönetim kurulunun sorumluluğu olduğunu ve aynı şekilde sürdürülebilirlik konusundaki iyi uygulamaların da yönetim kurulunun sorumluluk alanlarından biri olduğunu ifade etti. Sürdürülebilirlik raporlamasının günümüzde önemine değinen Sayın Erimez, finansal sonuçların raporlanmasının yeterli olmadığını, çevresel, sosyal ve yönetişimsel konuların da rapor içerisinde yer alması gerektiğini ve bu amaçla çeşitli raporlama inisiyatifi ve girişimlerinin bulunduğunu söyledi. Entegre raporlamanın içeriğine değinerek yakın bir gelecekte kurumların sürdürülebilirlik konusunda raporlamalarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. 

Sayın Dr. Ceyhun Kır’ın 22 Aralık 2014’de “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi ve Türkiye Uygulaması” adı altında yaptığı sunum, İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesinde düzenlendi. Sayın Kır, konuşmasında uyum derecelendirmesinin SPK kurumsal Yönetim İlkelerine dayandığını ve derecelendirme sonunda şirketin genel uyum notunun yanında ayrıca 4 ana bölüm notunun da belirlendiğini söyledi. Ana bölümler pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulundan oluşurken; değerlendirmelerin adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre yapıldığını belirtti. Derecelendirmede düzenleyici ve denetleyici otoritenin Sermaye Piyasası Kurulu olduğundan bahisle, derecelendirme kuruluşlarının bu kurumdan lisans almaları gerektiğini belirtti. Uyum notlarının 0 ile 10 arasında değiştiğini ve şirketlerin Borsa İstanbul kurumsal yönetim endeksine dahil olabilmesi için genel uyum notunun en az 7 ve ana bölüm notlarının en az 6,5 olması gerektiğini belirtti.

Konuşmacılarımıza üniversitemiz adına teşekkür ederiz.