<% Dim strParentPageTitle Dim strPageTitle Dim rawPageTitle Dim strPageImage Dim ShowTitle Dim ShortDescription Dim ShowDescription Dim Sorting Dim LastUpdateDate Dim VisitCount Dim CategoryListingTemplate Dim ShowLastUdate:ShowLastUdate = false 'PID = Replace(Request("PID"),"'","") If Len(PID) = 0 Then Response.Redirect("error.asp?Err=404") strSQL ="SELECT Title, Allias, ShortDescription, ShowDescription, Sorting, ShowTitle, Image02, IsPage, VisitCount, CategoryListingTemplate, ModifiedOn FROM Pages WHERE PageID = '" & PID & "'" Call Con.rsOpen(strSQL) If NOT Con.rs.EOF Then ShowTitle = Con.rs("ShowTitle") rawPageTitle = Coalesce(Con.rs("Allias"),Con.rs("Title")) If ShowTitle = 0 Then strPageTitle = "" Else strPageTitle = Coalesce(Con.rs("Allias"),Con.rs("Title")) End If If Con.rs("ShowDescription") = 1 Then ShortDescription = Con.rs("ShortDescription") & "
" End If Sorting = Con.rs("Sorting") strPageImage = "" If Len(Con.rs("Image02")) > 0 Then strPageImage = "
" End If CategoryListingTemplate = Con.rs("CategoryListingTemplate") LastUpdateDate = FormatDateTime(Con.rs("ModifiedOn"),2) VisitCount = Con.rs("VisitCount") Con.rs("VisitCount") = VisitCount + 1 Con.rs.Update() End If Call Con.rsClose() Dim PageContent:PageContent = CreatePageContent("") Dim isListNav:isListNav = false If lcase(Right(CategoryListingTemplate,13)) = "/listnav.html" Then isListNav = true PageContent = "
" End If Dim isFaq:isFaq = false If lcase(Right(CategoryListingTemplate,25)) = "/faq_listingtemplate.html" Then isFaq = true If Len(Trim(Replace(PageContent,"
",""))) = 0 Then PageContent = "
Sayfa Yapım Aşamasında
Ulaşmaya çalıştığınız sayfa yapım aşamasında ya da güncelleniyor olabilir.
Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.
" Dim strBreadCrumbMenu:strBreadCrumbMenu = CreateBreadCrumbMenu("","Ana Sayfa") '----------- Sayfa Dosyaları ve Görsellerini listeleyelim ---------------------------------------------- Dim objPageFilesAndImages Set objPageFilesAndImages = GetPageFilesAndImages(PID,Split("İndir,İlgili Dosyalar,Dosya Adı,Dosya Boyutu, ",",")) Dim strFileList:strFileList = objPageFilesAndImages.FilesList Dim strImageList:strImageList = objPageFilesAndImages.ImagesList 'Response.Write(MenuTemplatesFolder & "PageMenu.html") Dim PageMenu:PageMenu = CreatePageMenu("",MenuTemplatesFolder & "PageMenu.html","",10) 'Dim Banner_01:Banner_01 = GetHTMLFile(HTMLFilesFolder & SiteLang & "/Banner_01.html") 'Dim aryTitles:aryTitles = Split(CreateBreadPageTitle(""),"{-}") 'Dim arySize:arySize = Ubound(aryTitles) 'Dim ParentTitle 'If arySize < 0 Then ' ParentTitle = rawPageTitle 'Else ' ParentTitle = UcaseTr(aryTitles(arySize)) 'End If Function UcaseTr(input) UcaseTr = Replace(Ucase(Replace(Replace(input,"ı","I"),"i","İ")),"&RAQUO;","»") End Function Dim aryHeaderColorClass:aryHeaderColorClass = Split("content-header-blue,content-header-orange,content-header-red,content-header-green,content-header-purple",",") Dim headerColorClass:headerColorClass = aryHeaderColorClass(Second(Now()) mod 5) %>
PAYLAŞ
<%=strBreadCrumbMenu%>

<%=strPageTitle%>

<%=ShortDescription%>
<%=PageContent%>
<%=strImageList%>
<%=strFileList%>
<%=PageMenu%>
<%If ShowLastUdate Then%>
Bu sayfa en son <%=LastUpdateDate%> tarihinde güncellenmiş ve <%=VisitCount%> defa ziyaret edilmiştir.
<%End If%>
<%If isFaq Then%> <%End If %> <%If isListNav Then%> <%End If%>